تلفن (خط ویژه):

آشنایی با گروه علمی رصد

  • ۱ نمایش

گروه علمی آزمایشگاه رصد

دکتر محمد فرهادی متخصص آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی

دکتر مریم حسینی متخصص آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی

دکتر داریا بلورچی متخصص آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی

دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر سیدمحمد اکرمی متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر رضا محمدی متخصص بیوشیمی بالینی

دکتر منصوره حقیقی متخصص بیوشیمی بالینی

دکتر عباسعلی ایمانی‌فولادی متخصص میکروب‌شناسی بالینی

دکتر علیرضا فلاح دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر محمدحسن هاشمی‌مدنی دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر بابک رمضان‌آقایی دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر سید مهدی علوی دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر محمد هاشمیان دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر محمد مصلح‌آبادی متخصص هماتولوژی

دکتر محمد‌رسول زارعی دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر فریدون کریمی دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر محسن منشدی دکترای علوم آزمایشگاهی