تلفن (خط ویژه):

آشنایی با گروه علمی رصد

 • ۱ نمایش

گروه علمی آزمایشگاه رصد

 • دکتر محمد فرهادی متخصص آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی
 • دکتر مریم حسینی متخصص آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی
 • دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک پزشکی
 • دکتر سیدمحمد اکرمی متخصص ژنتیک پزشکی
 • دکتر رضا محمدی متخصص بیوشیمی بالینی
 • دکتر منصوره حقیقی متخصص بیوشیمی بالینی
 • دکتر عباسعلی ایمانی‌فولادی متخصص میکروب‌شناسی بالینی
 • دکتر علیرضا فلاح دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر محمدحسن هاشمی‌مدنی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر بابک رمضان‌آقایی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر سید مهدی علوی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر محمد هاشمیان دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر محمد مصلح‌آبادی متخصص هماتولوژی
 • دکتر محمد‌رسول زارعی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر فریدون کریمی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر محسن منشدی دکترای علوم آزمایشگاهی