تلفن (خط ویژه):

نظرسنجی مراجعین

سوالات نظرسنجی

با شرکت در نظر سنجی می توانید ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید .با تشکر از همکاری شما

1 - نظر شما درباره کیفیت خدمات آزمایشگاه رصد چیست؟
2 - نظر شما درباره زمان جوابدهی آزمایشات در آزمایشگاه رصد چیست؟
3 - نحوه برخورد پرسنل پذیرش و جوابدهی چگونه است؟
4 - مهارت پرسنل نمونه‌گیری را حین گرفتن نمونه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
5 - نظر شما درباره نحوه اطلاع رسانی پرسنل در زمان مراجعه شما چگونه است؟
6 - نظر شما درباره نور، تهویه و شرایط فیزیکی سالن انتظار نمونه‌گیری آزمایشگاه چگونه است؟
7 - افرادی که مناسب‌ترین برخورد را با شما داشته‌اند نام ببرید و در صورت نارضایتی علت آن را ذکر کنید؟
8 - نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه رصد چه بوده؟