گروه علمی رصد

 • دکتر محمد فرهادی لنگرودی

پزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

عضو سابق هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران و مدیر گروه خون شناسی

مدیر سابق گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)

مدیر سابق گروه خون شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مسئول بخش آسیب شناسی بالینی و تشریحی شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر لیلا عارفیان

پزشک و متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از دانشگاه تهران

مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان آبان

مسئول بخش پاتولوژی بیمارستان شهید لواسانی

مسئول بخش پاتولوژی شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر سید محمد اکرمی

فارغ التحصیل ژنتیک پزشکی از انگلستان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران 

 


 • دکتر سعید مروتی

دانشیار ژنتیک انسانی

MD از دانشگاه علوم پزشکی تهران

PHD  از دانشگاه کاگوشیما ژاپن

مسئول بخش ژنتیک شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر رضا محمدی

PHD بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

دبیر بورد بیوشیمی برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (EQAP)

مولف و مترجم بیش از 30 عنوان کتاب در زمینه علوم پزشکی و علوم آزمایشگاهی

مسئول بخش بیوشیمی و هورمون شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر عباسعلی ایمانی فولادی

استاد باکتری شناسی پزشکی

PHD باکتری شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش میکروب شناسی شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر جعفر سلیمیان

استاد یار ایمنولوژی پزشکی

PHD ایمنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد ایمنولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش ایمنولوژی شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر علیرضا فلاح

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موسس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

موسس بیش از 15 آزمایشگاه خصوصی، درمانگاهی و بیمارستانی در ایران و خارج از کشور

مدیر عامل و مسئول بخش هماتولوژی شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر بابک رمضان آقایی

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناس مسئول سابق مراکز بهداشت شمال و شرق تهران

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک

مسئول انفورماتیک شبکه آزمایشگاهی رصد

 


 • دکتر سید محمد حسن هاشمی مدنی

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئول فنی آزمایشگاه یکتا و مسئول فنی درمانگاه امام حسین

 


 • دکتر محمد هاشمیان

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی آفتاب

مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان قلب جماران

 


 • دکتر سید مهدی علوی

دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو سابق بخش سرولوژی تشخیص هویت سازمان پزشکی قانونی

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آریا

مسئول بخش آزمایشات ارسالی شبکه آزمایشگاهی رصد