خدمات مارکتینگ ویژه

شبکه آزمایشگاهی رصد در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی و برندینگ آزمایشگاه های عضو شبکه اقدام به راه اندازی برنامه مشاوره ای جهت جذب نیرو، برنامه ریزی، آموزش، تولید محتوا، پیگیری و برندسازی مراکز عضو سازمان نموده است.

با توجه به این موضوع که هر کدام از مراکز عضو شبکه بهتر است به صورت جداگانه در این حوزه تقویت شوند بهتر است برای هر مرکز نیرویی مجرب به صورت ویژه اختصاص داده شود و برنامه ریزی، آموزش، تولید محتوا و موارد دیگر به صورت مرکزی توسط دپارتمان مارکتینگ آزمایشگاه رصد هدایت شوند. لازم به ذکر است بسیاری از روشها و تولید محتواها در راستای یکپارچه سازی برند شبکه آزمایشگاهی رصد و آزمایشگاه های عضو آن خواهند بود.

مراکز عضوی که تمایل دارند از این خدمات استفاده نمایند یا پرسش هایی در این خصوص دارند می توانند با شماره 09121958247 تماس حاصل نمایند.