تاخیر در جوابدهی تست EBV و C4

تاخیر در جوابدهی تست EBV و C4

تاخیر در جوابدهی تست EBV و C4

 به اطلاع همکاران می‌رساند که جوابدهی تست های زیر با تاخير خواهد بود 👇

 
🔹 (EBV(IgG
🔸 C4