تفسير نتايج برنامه همگروه (بين-آزمايشگاهي) شبكه رصد

 تفسير نتايج برنامه همگروه (بين-آزمايشگاهي) شبكه رصد

تفسير نتايج برنامه همگروه (بين-آزمايشگاهي) شبكه رصد

 تفسير نتايج برنامه همگروه (بين-آزمايشگاهي) شبكه رصد 

  
 در هنگام تفسير نتايج به نكات زير توجه كنيد : 
1. نتايج زماني معتبر هستند كه تعداد اعضاء همگروه حداقل 10 و  CV همگروه قابل‌قبول باشد. 
2. در آناليزهاي آماري كنترل كيفيت، هيچ نتيجه‌اي صددرصد نبوده و در صورت اجراي حتي صحيح برنامه، اين نتايج معمولاً در 95% موارد درست است و احتمال 5% خطا براي آن در نظر گرفته مي شود. لذا براساس يك يا دو نتيجه اقدامي انجام ندهيد و توصيه مي‌شود  بعد از شركت در چند دوره (حداقل 5 و ترجيحاً 10 دوره) به ارزيابي روش اندازه‌گيري آزمايشگاه خود براساس نتايج همگروه بپردازيد. 
 در اين راستا لازم است به ساير يافته‌ها نظير نتايج كنترل كيفيت داخلي و برنامه EQA نيز توجه شود.
3. در پايان اين برنامه‌ مي‌توانيد با استفاده از TAE% (درصد خطاي كل آزمايش)  دوره‌هاي معتبر، ميزان باياس روش اندازه‌گيري را تعيين كنيد.
مقادير CV% مجاز پيشنهادي برنامه همگره به شرح زير مي‌باشد: 
Glucose 8%     
Urea 10%   
Creatinine 12% 
Uric acid 8.5%   
Cholesterol 8%   
Triglyceride 8%    
ALT 10%  AST 10%  
Calcium 6%   
Phosphorous 10%