تغییر نرمال رنج تست ANCA

تغییر نرمال رنج تست ANCA

 

 

  💠 تغییر نرمال رنج تست  ANCA 👇 👇 👇

 
🔸 Negative < 1/10
🔸 Positive > = 1/10