جدول ارسال نمونه های PCR

جدول ارسال نمونه های PCR

 💠 همکاران محترم ،جهت ارسال نمونه های PCR فوق، داشتن اطلاعات جدول ضرورت دارد و در شناسنامه ارسالی می بایست درج گردد.

جدول ارسال نمونه های PCR