تغییر نرمال رنج تست AMA

تغییر نرمال رنج تست AMA

 

 

  💠 تغییر نرمال رنج تست  AMA👇 👇 👇

 
🔸 Negative < =1
🔸 Positive > 10