فرم پذیرش نمونه مننژیت باکتریال و ویرال

فرم پذیرش نمونه مننژیت باکتریال و ویرال

 💠 از همکاران تقاضا میگردد، به هنگام ارسال نمونه مننژیت ویرال و باکتریال، موارد زیر را جهت بررسی ارسال نمایند.

فرم پذیرش نمونه مننژیت باکتریال و ویرال