تاخیر در جوابدهی DHT

تاخیر در جوابدهی DHT

 همکاران گرامی

به آگاهی میرساند جوابدهی DHT  با تاخیر همراه خواهد بود.