تغییر نرمال رنج تست Gliadin-IgA

تغییر نرمال رنج تست Gliadin-IgA

 💠 تغییر نرمال رنج تست  Gliadin-IgA👇 👇 👇

 
🔸 Negative < 10
🔸 Borderline : 10-15
🔸 Positive > 15