تغییر نرمال رنج تست (EBV (IgG

تغییر نرمال رنج تست (EBV (IgG

 💠 تغییر نرمال رنج تست (EBV (IgG 👇 

 
🔸 Negative <9.0
🔹 Borderline : 9.0 - 11.0
🔸 Positive > 11.0
 
🔬 Method : ELISA
📚 Unit : index