تاخیر در جوابدهی تست pr. Electrophoresis

تاخیر در جوابدهی تست pr. Electrophoresis

تاخیر در جوابدهی تست pr. Electrophoresis

 💠 به اطلاع همکاران می‌رساند که جوابدهی تست pr. Electrophoresis با تاخير همراه خواهد بود.
📌 در صورت داشتن جواب بیماران ،تاخير جوابدهی را به آنها اطلاع دهید.