تغییر نرمال رنج تست TSH Receptor

تغییر نرمال رنج تست TSH Receptor

 💠 تغییر نرمال رنج تست  TSH Receptor👇 👇 👇

 واحد IU/L، متد الایزا:
🔸 Negative < 1.8
🔸 Borderline : 1.8-2.0
🔸 Positive >= 2.0