قابل توجه مراجعین محترم پروازی جهت انجام تست PCR

قابل توجه مراجعین محترم پروازی جهت انجام تست PCR

 قابل توجه مراجعین محترم پروازی جهت انجام تست PCR، زمان انجام تست PCR قبل از رسیدن به کشور مقصد عموما 27 ساعت یا طبق پروتکلهای مربوطه کشورهای مقصد میباشد ، لطفا قبل از اقدام به انجام تست با توجه به ساعت و روز پرواز مورد فوق رعایت گردد . بدیهی است در صورت عدم توجه به مطلب یاد شده هیچگونه مسئولیتی به عهده این مرکز نمیباشد .