تغییر نرمال رنج تست (TOXO(IgM

تغییر نرمال رنج تست (TOXO(IgM

 💠 تغییر نرمال رنج تست (TOXO(IgM 👇 👇 👇

 
🔹 Negative <1.0
🔸 Positive > 1.0
 
🔬 Method : ELISA 
📚 Unit : COI