💠💠تغییر نرمال رنج تست (Rub IgG)

 💠تغییر نرمال رنج تست (Rub IgG)

🔹 Negative < 7.0
🔸 Equivocal : 7-10
🔹 Positive > 10
🔬 Method :CLIA
📚 Unit : IU/Ml