مدارک لازم جهت پذیرش نمونه های بیوپسی

جهت پذیرش نمونه های بیوپسی، ارسال کپی از مدارک ذکر شده الزامی است.

 جهت پذیرش نمونه های زیر، کپی از گزارش های مربوطه الزامی است:

  •     نمونه های بیوپسی گوارش (معده، روده، کولون ...): کپی از گزارش آندوسکوپی یا کولونوسکوپی
  •     نمونه های بیوپسی پستان: کپی از گزارش های سونوگرافی و ماموگرافی
  •     نمونه های بیوپسی سوزنی: کپی از گزارش های سی تی اسکن، سونوگرافی و MRI
  •     نمونه های بیوپسی کورتاژ، آندومتر و سرویکس: کپی از گزارش سونوگرافی