تغییر نرمال رنج تست TOXO-IgM

تغییر نرمال رنج تست TOXO-IgM

 📌 تغییر نرمال رنج تست TOXO-IgM:

 
🔹Negative < 9.0
🔸Equivocal : 9.0-11
🔹Positive  >= 11
 
📌Unit : Ratio 
🔬Method : ELISA