تغییر نرمال رنج protein c

تغییر نرمال رنج protein c

   💠 تغییر نرمال رنج  protein c به شرح زیر میباشد:

👇 👇 👇 

🔸 70-140
🔸 Unit : %
🔸 Method : Clot-Based