تغییر نرمال رنج تست (VZV IgG)

💠تغییر نرمال رنج تست (VZV IgG)

💠تغییر نرمال رنج تست (VZV IgG)

🔹 Negative < 9.0
🔸 Equivocal : 9.0-11.0
🔹 Positive > 11.0

🔬 Method :ELISA
📚 Unit : INDEX