تغییر نرمال رنج تست IgA) H.pylori)

تغییر نرمال رنج تست IgA) H.pylori)

 💠 تغییر نرمال رنج تست IgA) H.pylori) 👇 

 
🔸 Negative <9.0
🔹 Borderline : 9.0 - 11.0
🔸 Positive > 11.0
 
🔬 Method : ELISA
📚 Unit : index