الگوریتم تشخیص آمنوره

 الگوریتم تشخیص آمنوره را در این قسمت مطالعه بفرمایید.