تغییر نرمال رنج تست TSH

تغییر نرمال رنج تست TSH

 

 

 💠 تغییر نرمال رنج تست   TSH👇 👇 👇

 
🔸 0.3 - 4.0 mIU/Lit