تغییر مقادیر نرمال IgM ،IgG ،IgA

تغییر مقادیر نرمال IgM ،IgG ،IgA

 💠تغییر مقادیر نرمال IgM ،IgG ،IgA

 
👇 👇 👇 
🔸  IgM:40- 230
🔸IgG: 800- 1600
🔸 IgA: 70- 400
🔸Unit: mg/dL
🔸Metod: ITA