آزمایش HPV Genotyping

انجام آزمایش HPV Genotyping با روش PCR-Dot Bluting hybridization با تعیین 36 ژنوتیپ

 قابل توجه آزمایشگاه های طرف قرارداد و شبکه رصد

احتراماٌ بدین وسیله به اطلاع میرساند:

نظر به تشویق همکاران محترم و ارائه خدمات بهتر، آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد آزمایش HPV Genotyping  با روش PCR-Dot Bluting hybridization  با تعیین 36 ژنوتیپ را از تاریخ 01/08/1397 به قیمت هر تست 200.000 تومان انجام میدهد و آماده دریافت نمونه های ارسالی می باشد.

پیشاپیش از همکاری و دستور مساعدت شما کمال تشکر را داریم .

 

                                                                                                                                                                                                            مدیر عامل آزمایشگاه و پاتوبیولوژی ژنتیک رصد

                                                                                                            دکتر علیرضا فلاح