تغییر نرمال رنج تست Anti CCP

تغییر نرمال رنج تست Anti CCP

 

 

  💠 تغییر نرمال رنج تست  Anti CCP👇 👇 👇

 
🔸 Negative < 12
🔸 Equivocal: 12-18
🔸 Positive > 18