آزمایش c-peptid

آزمایش c-peptid

  💠 قابل توجه همکاران محترم

آزمایش c-peptid از نمونه سرم نیاز به ۱۲ ساعت ناشتایی دارد