مجوز تشخیص ویروس کرونا به روش pcr در آزمایشگاه رصد

مجوز تشخیص ویروس کرونا به روش pcr در آزمایشگاه رصد

 بدینوسیله به اطلاع می رساند که تشخیص ویروس کرونا به روش PCR در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد امکان پذیر است.