تغییر نرمال رنج تست VZV-IgM

تغییر نرمال رنج تست VZV-IgM

 📌 تغییر نرمال رنج تست VZV-IgM👇

 
🔹Negative < 9.0
🔸Equivocal : 9.0-11
🔹Positive  >= 11
 
📌Unit : Ratio
🔬Method : ELISA