نرمال رنج تست c-peptid

نرمال رنج تست c-peptid

 

 

 💠 نرمال رنج تست  c-peptid 👇 👇 👇

unit:ng/ml
Metod:CLIA
🔸 0.2-4.2