ویژه پزشکان

اهمیت تکنیک فلوسایتومتری در تشخیص بیماری ها

اهمیت  تکنیک فلوسایتومتری در تشخیص بیماری ها

شناسایی و ارزیابی مقدار آنتی ژنهای سلولی به وسیله آنتی بادیهای مونوکلونال نشان دار شده با فلوروکروم (ایمنوفنوتایپینگ)، یکی از کاربردهای فلوسایتومتری است. آنالیز ایمونوفنوتایپینگ برای تشخیص اولیه و طبقه بندی لوسمی های حاد، بیماری های لنفوپرولیفراتیک مزمن و لنفوم بدخیم به کار میرود

ادامه مطلب