پرسش و پاسخ - آزمایشگاه ها

آزمایش هورمون رشدنحوه انجام Exercise stimulation test for GH؟
این آزمایش معمولا در کودکان براي بررسی کمبود GH می باشد. بیمار باید ناشتا باشد و تا پایان تست ناشتا بماند. خونگیري جهت اندازه گیري میزان بنیانی (Basal (GH در ساعت 8 صبح از بیمار انجام می شود. خونگیري مجدد براي اندازه گیري GH سرم بلافاصله بعد از 20 دقیقه ورزش شدید (مانند دویدن) یا طبق دستور پزشک معمولا (15 دقیقه ورزش متوسط و 5 دقیقه ورزش شدید)

ارسال نمونهنمونه های پاتولوژی را چگونه باید ارسال کرد؟
راهنمای ارسال نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://rasadmedlab.com/ArtDetails.aspx?Id=2f192e55-82ca-40b2-bc32-94ec5f7dfc71

تست اگزوم سکونسینگآزمایش اگزوم سکونسینگ چگونه و در چه مواردی انجام میشود؟
در موارد شک به بیماریهای ژنتیکی این آزمایش درخواست میشود. این آزمایش تمام ژنهای انسان را مورد بررسی قرار میدهد.

IGRAاگر لوله QFT نداشتیم نحوه انتقال نمونه به چه صورت باید باشد؟
اگر لوله مخصوص نمونه گیری QFT در دسترس نبود، 5 میلی لیتر خون هپارینه لیتیم تهیه شده که نگهداری و انتقال در دمای 5 ±22 درجه سانتیگراد انجام شود و تا 16 ساعت باید به لوله های QFT منتقل شود. اگر امکان انتقال لوله های نمونه گیری شده QFT به دمای 37 درجه وجود ندارد، لوله ها تا 16 ساعت در دمای 5 ±22 پایدار هستند

نمونه گیری DBSنحوه نمونه گیری آزمایش غربالگری نوزادان به چه صورت باید باشد؟
برای اطلاع از دستورالعمل نمونه گیری آزمایش غربالگری نوزادان از نظر فنیل آلانین در لکه خون خشک شده (Dried Blood Spot, DBS) لینک زیر را در آدرس بار خود کپی کرده و مطالعه بفرمایید: http://rasadmedlab.com/Asset/Articles/TestLab/d5ea38ec-33c0-4661-883c-8128647d8c83.pdf

نگهداری و حمل و نقل نمونهچگونه از نحوه نگهداری و انتقال نمونه ها اطلاع پیدا کنم؟
از طریق منوی خدمات به آزمایشگاهها >> راهنماها و دستورالعمل ها >> میتوانید به دفترچه راهنمای تهیه، نگهداری، بسته بندی و نقل و انتقال نمونه ها دسترسی داشته باشید. یا آدرس زیر را در آدرس بار مرورگر خود کپی نمایید: http://rasadmedlab.com/Asset/Articles/TestLab/35cedd0e-73ca-45df-bf32-ef4b368e7f3f.pdf

لیست آزمایش هاچگونه میتوانم به لیست آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه رصد دسترسی داشته باشم؟
شما میتوانید از طریق منوی خدمات به آزمایشگاهها >>راهنماها و دستور العملها به دفترچه فهرست آزمايشهاي آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك رصد دسترسی داشته باشید یا آدرس زیر را در قسمت آدرس بار مرورگر خود کپی نمایید: http://rasadmedlab.com/Asset/Articles/TestLab/203ec20f-b8f4-4de4-ba7e-9c4cf9a69762.pdf