پذیرش نمونه های بیوپسی

آزمایشگاه محترم

جهت پذیرش نمونه های زیر، کپی از گزارش های مربوطه الزامی است:

  1. نمونه های بیوپسی گوارش (معده، روده، کولون ...): کپی از گزارش آندوسکوپی یا کولونوسکوپی
  2. نمونه های بیوپسی پستان: کپی از گزارش های سونوگرافی و ماموگرافی
  3. نمونه های بیوپسی سوزنی: کپی از گزارش های سی تی اسکن، سونوگرافی و MRI
  4. نمونه های بیوپسی کورتاژ، آندومتر و سرویکس: کپی از گزارش سونوگرافی