دستورالعمل نمونه گیری آزمایش غربالگری نوزادان

دستورالعمل نمونه گیری آزمایش غربالگری نوزادان از نظر فنیل آلانین در لکه خون خشک شده (Dried Blood Spot, DBS)

  1. قبل از تهیه نمونه شماره پرسشنامه و کارت نمونه گیری را تطبیق داده و از یکسان بودن آنها مطمئن شوید.
  2. مشخصات نوزاد و نیز نام و نشانی پزشک معالج که مراقبت های بعدی کودک را به عهده خواهد داشت را وارد پرسشنامه نمایید.
  3. توصیه میشود برای جریان یافتن بهتر خون، پاشنه پا را با حوله ولرم، گرم نمایید.
  4. مکان مناسب برای خونگیری در پاشنه پا در تصویر موجود در فایل مقابل نمایش داده شده است.
  5. پاشنه پا را با پد الکلی استریل نمایید.
  6. بعد از خشک شدن الکل، محل مناسب را انتخاب نموده و با یک ضربه هماهنگ و سریع لانست را وارد پوست کنید.
  7. قطره اول خون را با تنظیف استریل پاک کرده و قطره درشت بعدی را به مرکز دایره نزدیک کنید تا خود به خود جذب شود و پشت و روی آن را بپوشاند. یک نمونه خوب، ، سطح دایره را به طور یکنواخت پر و اشباع میکند.
  8. کاغذ آغشته به لکه های خون را در حرارت اتاق عاری از گرد و غبار، نور و گرمای شدید خورشید کاملا خشک کنید(حداقل 3 ساعت)، و در پاکتهای مخصوص همراه با برگه پرسشنامه به آزمایشگاه ارسال نمایید.
  9. از آلودگی و اثر انگشت روی دایره های کاغذ صافی خودداری کنید.
  10. توجه داشته باشید که هرگز لانست را به پاشنه پا نزنید.