الکترو کمی لومینسانس چیست؟

آزمایشگاههای مدرن با رویکردی به نیازمندیهای خود که روز به روز پیچیده تر می شود برای کسب سرعت، صحت و دقت بیشتر تمایل به استفاده از دستگاههای خودکار به ویژه در بخشهای هورمون شناسی و تشخیص ایمنی دارند. با استفاده از امکانات مدرن اتلاف مواد اولیه و انرژی انسانی به حداقل می رسد علاوه بر آن صحت و دقت و قدرت تکرار پذیری نتایج افزایش می یابد.

الکتروکمی لومینسانس به صورت برانگیخته شدن یک ماده و سپس آزاد شدن فوتون یا انرژی نورانی از آن و تولید سیگنال مشخص می شود. نقطه قوت این روش در توانایی در اختیار گرفتن و به عبارت دیگر احاطه داشتن بر زمان و مکان انجام واکنش است.

به طور کلی الکتروکمی لومینسانس فرآیندی است که با میانجی گری متعددی از جمله ترکیبات روتنیم، اسمیم، رنیم و یا دیگر عناصر شناخته شده رخ می دهد. تمام این مولکولها برای انجام واکنش نیاز به یک مولکول آمینی دارند که مصرف می شود ولی خودشان دوباره شارژ شده و واکنش تولید نور را ادامه می دهند که این خاصیت تولید سیگنال از یک مولکول را تقویت می کند و به ایجاد حساسیت روش الکتروکمی لومینسانس کمک می کند.

مزایای استفاده از الکتروکمی لومینسانس:

 • قابلیت خودکار گردانی کامل دستگاه که خطای فنی را به طور کامل حذف می کند.
 • دارای شناساگر غیر ایزوتوپی و غیر آنزیمی بسیار پایدار و با کاربرد آسان است.
 • محدوده خطی وسیع دارد.
 • قابلیت تشخیص همه آنالیت ها با استفاده از این فن آوری ممکن است.
 • در اختیار گرفتن کامل زمان و مکان واکنش که منجر به حساسیت و تکرار پذیری مناسب می شود.

محدودیت های استفاده از الکترو کمی لومینسانس:

بسته بودن سامانه یعنی در این روش بایستی حتما از دستگاه، کیت ها، محلول ها، سر سمپلر و چاهک های مخصوصی استفاده میشود که کاملا انحصاری و در اختیار یک شرکت است.

روش های انجام واکنش در سنجش ایمنی بر اساس الکتروکمی لومینسانس:

 • روش رقابتی جهت اندازه گیری آنالیت های کوچک
 • روش ساندویچ جهت اندازه گیری آنالیت های بزرگ
 • روش پل زدن برای تشخیص آنتی بادی
 • روش سنجش پروب های اسید نوکلئیک

نگهداری:

نگهداری روزانه:

 • تمیز کردن پروب نمونه و محلول
 • تمیز نمودن مسیر جریان
 • بررسی تراکم داخل محفظه

نگهداری هفتگی:

 • تمیز کردن پروب جرعه کشی
 • تمیز نمودن انکوباتور

نگهداری هر دو هفته:

 • تمیز نمودن محل شستشو
 • تمیز نمودن مجرای مایعات

نگهداری در صورت نیاز:

 • تعویض دریچه باریک
 • تمیز کردن محفظه آب
 • تمیز کردن محفظه دور ریز
 • تمیز نمودن هم زن
 • تعویض سلول اندازه گیری

کنترل کیفی و کالیبراسیون:

با توجه به بسته بودن سامانه بخش قابل توجهی از کنترل کیفی وابسته به بررسی نتایج نگهداری است که در کتابچه راهنمای دستگاه بیان شده و معمولا به صورت روزانه انجام می گیرد.

برای کالیبراسیون دستگاه از محلول های تجاری آماده شرکت مربوطه استفاده می شود که با عنوان SAP test موجود است. محلول های این دستگاه شامل BCR1,BCR2,Isapاست که با دستورالعملی یه نام آزمون محیط مصنوعی عملکرد دستگاه را می سنجد.