آزمایش خلط

 

  • نمونه خلط صبحگاهی، نمونه ارجح برای این تست است.
  • جهت گرفتن نمونه خلط، بهتر است دهان چند با با آب معمولی شسته شود، سپس درب ظرف را باز کرده و نفس عیمقی از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس کنید و با سرفه عمیق خلط را به داخل ظرف مربوطه تخلیه نمایید. سعی شود خلط با آب دهان مخلوط نگردد و یا آب دهان به جای خلط داده نشود (آب دهان شفاف و رقیق است ولی خلط ماده موکوسی چسبنده است که یکجا خارج می‌شود).
  • در صورتیکه نتوانید با سرفه کردن نمونه خلط بدهید، بخور گرم، استنشاق نمایید، یا آب نمک رقیق غرغره کنید تا خلط تحریک شود.
  • در مورد نمونه های چند نوبته، هر روز یک نوبت انجام شود.
  • حجم نمونه در هربار نمونهگیری حداقل دو میلیلیتر (سه تا پنج میلیلیتر) باشد.
  • پس از نمونه گیری باید نمونه، هرچه سریعتر و حداکثر تا نیمساعت جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال داده شود. حین حمل، نمونه از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود.
  • در صورتیکه درخواست کشت سل(BK) داشته باشید باید نمونه قبل از ساعت 12 ظهر جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شود.
  • در صورت مصرف دارو، حتما به آزمایشگاه اطلاع داده شود.