پنل تشخیص همزمان عوامل مننژیت باکتریایی

پنل تشخیص همزمان عوامل مننژیت باکتریایی و ژنهای مسؤول مقاومت آنتی بیوتیک را از طریق دکمه مقابل دانلود نمایید.