فاکتورهای انعقادی خون

فاکتورهای انعقادی خون

 

فیبرینوژن

فاکتور

پروترومبین

فاکتور

ترومبوپلاستین نسجی

فاکتور

کلسیم

فاکتور

پرو آکسلرین (ناپایدار)

فاکتور 

آکسیلرین

فاکتور

پروکونورتین (SPCA)

فاکتور

 

فاکتور آنتی هموفیلیک (AHF) فاکتور

 

فاکتور کریسمس (PTC)

فاکتور

فاکتور استوارت

فاکتور

ترومبوپلاستین پلاسما

فاکتور

فاکتور هاگمن

فاکتور

فاکتور ثابت کننده فیبرین (FSF)

فاکتور ⅠⅫ