آزمایش قند دو ساعته

 

  • از شب قبل آزمایش حداقل 8ساعت ناشتا بوده و در طی زمان ناشتایی از خوردن چای و قهوه خودداری نمایید.
  • پس از اینکه نمونه اول (ناشتا) گرفته شد، صبحانه معمولی را که هر روز مصرف مینمایید، میل کنید.
  • با شروع صبحانه زمان را یادداشت نمایید و دقیقاً دو ساعت بعد از شروع صبحانه جهت نمونهگیری دوم در آزمایشگاه حاضر باشید.
  • در طی این دو ساعت از ورزش و پیاده روی خودداری نمایید.
  • طی این دو ساعت، خوردن و آشامیدن ممنوع است. (نوشیدن آب در حد متعارف بلامانع است).
  • توصیه میشود آزمایش قند ناشتا و دو ساعت بعد از صبحانه در یک روز انجام گیرد.
  • مدت زمان صرف صبحانه حداکثر 15دقیقه است.
  • در طی این دو ساعت سیگار کشیدن، ممنوع است.