همکاری جهت محاسبه میزان ROMA

از واحد کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد به آزمایشگاه همکار

احتراماٌ

بدین وسیله به اطلاع میرساند جهت ارتقا بهبود کیفیت نتایج نیاز به همکاری دوسویه می باشد لذا درخواست میگردد برای محاسبه میزان ROMA  :

  1. در صورت انجام آزمایش CA125 توسط آزمایشگاه خود، حتما نتیجه آزمایش به صورت مکتوب به آزمایشگاه رصد ارسال گردد.
  2. در فرم ارسالی بیمار خود حتما وضعیت یائسگی بیمار قید گردد .( براساس سن بیمار نمیتوان به درستی زمان یائسگی را تشخیص داد.)