دفترچه راهنمای تهیه، نگهداری وانتقال نمونه های آزمایشگاهی

دفترچه راهنمای تهیه، نگهداری، بسته بندی، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی رصد را از فایل مقابل دانلود نمایید..