راهنمای ارسال نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی

همکار محترم:

لطفا با رعایت نکاتی که تقدیم می گردد ما را در انجان دقیق آزمایشات راهنمایی فرمایید:

 • ارسال هر نمونه منوط به تکمیل برگه درخواست آزمایش توسط فرد مجاز و با خط خوانا همراه امضای این برگه و ارسال تمامی مدارک و سوابق صاحب نمونه می باشد.
 • نمونه باید حتما در همان روزی که برداشت گردیده و در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال شود.
 • ظرف حاوی نمونه باید دارای درب محکم بوده و توجه فرمایید که دهانه ظرف، گشادترین محل آن می باشد. زیرا نمونه دارای قوام نرم که به راحتی وارد ظرف می شود پس از فیکساسیون (حتی به میزان ناقص) سفت شده و از ظرف خارج نمی گردد و فرآیند خروج نمونه با عوارض فراوان همراه می شود.
 • به هیچ وجه نمونه مربوط به فردی را با مشخصات فرد دیگری ارسال ننمایید.
 • ارسال نمونه برداشت شده به دو یا چند آزمایشگاه بسیار غلط و غیر علمی بوده و جدا از آن اجتناب کنید.
 • حتما نمونه های برداشت شده از چند کانون مختلف را در ظروف جداگانه و با ذکر دقیق اطلاعات مربوطه ارسال نمایید.
 • نمونه باید در ظرف حاوی فیکساتیو شناور گردد، در اکثر موارد از فرمالین و یا در موارد خاص با هماهنگی قبلی از فیکساتیو دیگری استفاده می شود. جهت تهیه فیکساتیو فرمالین باید محلول فرمالین تجارتی مناسب و مخصوص را با آب شیر در شهر تهران و یا آبی که املاح و مواد اضافی آن زیاد نباشد به میزان یک سهم از محلول فرمالین تجارتی و نه سهم از آب مخلوط نموده و در ظرف در بسته و در محلی که گرم نباشد و به دور از نور زیاد نگهداری فرمایید. نباید درب ظرف کاملا غیر قابل نفوذ باشد زیرا فرمالین بخار شده و سبب افزایش فشار داخل ظرف و احیانا انفجار آن می شود. توجه فرمایید که فرمالین قابلیت آتش گیری هم دارد.
 • باید هر بار قبل از ریختن فرمالین در ظرف دیگر، آن را تکان بدهید تا محلول یکنواخت شود.
 • همیشه باید فرمالین را در ظرف ریخته و سپس نمونه را در آن شناور نمود.
 • اطلاعات مربوط به نمونه را هیچگاه مستقیما بر روی ظرف حاوی نمونه درج نفرمایید. یا از برچسب های دارای محل درج اطلاعات استفاده فرموده یا مهر دارای فرم اطلاعات را بر روی نوار چسب های ضخیم سفید رنگ چاپ نموده و آن را بر روی ظرف حاوی نمونه قرار دهید. در زمان چسباندن بر چسب ها یا نوار چسب ضخیم و درج اطلاعات بر روی آن، رعایت دقت و نظافت همراه با خط خوانا الزامی است. هیچگاه بر روی مندرجات قبلی برچسب یا نوار چسب ضخیم سفید رنگ، چیزی ننوشته و از آلوده نمودن انها اجتناب کنید.
 • بر روی فرم در مقابل:

NAME: نام کامل صاحب نمونه

PHY: نام پزشک مسئول نمونه برداری

DATE: تاریخ نمونه برداری

LOC: محل دقیق آناتومیک نمونه برداری

را در محل های مربوطه با خط خوانا و تمیز مرقوم نمایید.