دفترچه فهرست آزمايشهاي آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك رصد

دفترچه فهرست و زمان بندی انجام آزمايشها در  آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك رصد را از فایل مقابل دانلود نمایید.