دستورالعمل نمونه گیری آزمایش غربالگری نوزادان

دستورالعمل نمونه گیری آزمایش غربالگری نوزادان از نظر فنیل آلانین در لکه خون خشک شده (Dried Blood Spot, DBS) را از طریق دکمه مقابل دریافت نمایید.