چگونگی عملکرد واکسن کرونای شرکت فایزر

چگونگی عملکرد واکسن کرونای فایزر:

دانشمندان بخشی از کد ژنتیکی ویروس را که به سلول فرمان می دهد چه ماده ای را بسازد، داخل چربی قرار می دهند تا بتواند وارد سلولهای بدن شود.

واکسن کرونای فایزر، واکسن کرونا، آزمایشگاه رصد

این ماده به بدن تزریق می شود

واکسن کرونا، آزمایشگاه رصد

واکسن وارد سلول ها شده و به آنها دستور میدهد تا پروتئین ویروس کرونا را بسازد. سپس سیستم ایمنی بدن را وادار به تولید آنتی بادی و ساختن لنفوسیتهای تی  میکند تا بتواند ویروس را از بین ببرد.

واکسن کرونای فایزر، آزمایشگاه رصد

به این ترتیب وقتی ویروس وارد بدن می شود، آنتی بادی ها و لنفوسیت های تی برای مبارزه با ویروس وارد عمل می شوند.

واکسن کرونای فایزر، آزمایشگاه رصد